ކޮވިޑް-19 ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އަދި ފެންނަނީ ތަރުހީބު ކުޑަކޮށް

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އަދި ތަރުހީބު ލިބޭލެއް ކުޑަކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއެވެ. މިކަލް ނޫހުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މެނޭޖަރު މިއަދު 

ވެކްސިން ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް ކަރަންޓީނާއި ނުވެ ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމުން ކަރަންޓީނު ނުވެ ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް އެޗްޕީއޭއިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއަދު 16 އޭޕްރީލް 2021 ގެ މިއެންގުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށަނީ މި އޭޕްރީލް މަހު 20 ވަނަ

ރޯދަމަހު ވެކްސިން ދިނުން ރޭގަނޑަށް

މިއަދުން ފެށިގެނ މި ރޯދަމަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން ރޭގަނޑަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ރޯމަދަމަހާއި ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ރޭނގަޑު

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އިއްޔެ ދެވަނަ ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހީ 82 މީހުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 82 މީހަކު އިއްޔެ ޖަހައިފިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ 2 ވަނަ ޑޯޒް ވެސް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި 80 އހަރުން

ވެކްސިްނ ޖެހުން އަލުން ފެށޭވަރުވާނީ ބޭރުން އަލުން ވެކްސިން ލިބުމުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލެވިފައި ވަނީ ލިބިފަިއވާ ވެކްސިން ހުސްވެގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަލުން  ފުވައްމުލައް ސިޓިއަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ބޭރުން އަލުން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ލިބިގެންކަމަށް

އެޗްޕީއޭ މޮނިޓަރިން އިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނަގައިފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝްނ އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ މޮނިތަރިން އިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިއްޔެ ވަނީ ނަގާފައެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިން އިން މިނެގީ 1 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްފައހު އެވެ. ކޮވިޑްފެތުރޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ފުވައްމުލައް