އެޗްޕީއޭ މޮނިޓަރިން އިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނަގައިފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝްނ އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ މޮނިތަރިން އިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިއްޔެ ވަނީ ނަގާފައެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޮނިޓަރިން އިން މިނެގީ 1 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށްފައހު އެވެ. ކޮވިޑްފެތުރޭކަމަށް ބެލެވޭތީ ފުވައްމުލައް

ކާފިއު އުވާލައިފި – ނަމަވެސް އަދިވެސް އޮތީ އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިންގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މި ފެބްރުއަރީ މަހު 13 ވަނަ ދުވަހު އެޅި ކާފިއުގެ 21 ދުވަހަށް ފަހު އިތުރު ނުކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ނިންމައިފިއެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހު 9 ގައި އެޗްޕީއޭގެ މޮނިޓަރިން

މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކާފިއު އުވާލަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިއަދު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއް ނުވުމާއެކު ކާފިއުގެ ފިޔަވަޅުތައް މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން އުވާލެވިގެން ދާނެއެވެ. އަދި މިއަދުވަނީ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް

މިއަދު ވެސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްއެއް ނެތް، މާދަމާ ޖަމާއަތުގެ ނަމާދަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިއަދު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު ކޮމިއުނުޓީއިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ނުފެނި ޖެހިޖެހިގެން 11 ދުވަސް ވީއެވެ. މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުން ފެށިގެން ޖަމާއަތުގައި

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއްނެތި 10 ދުވަސް، ރޭންޑަމް ސާމަޕަލްތައް ނެގަޓިވް

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މިއަދު އެއްވެސް މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު ކޮމިއުނުޓީއިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އެއް ނުފެނި ޖެހިޖެހިގެން 10 ދުވަސް ވީއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޓެސްޓު ކުރެވުނު 900 އެއްހާ