ޝަފީއު ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް 4 އަހަރު، ވީނުވިގޮތެއް އަދިވެސް ހޯދިފައި ނުވަތީވެ އައިލާއިން ކަންބޮޑުވޭ!

ފުވައްމުލަކުން ވީނުވީއެއް ނޭގި ގެއްލުނު، މުހައްމަދު ޝަފީއު ގެއްލުނުތާ މިއަދަށް 4 އަހަރުވީއިރު ވެސް ޝަފީއުއަށް ވީނުވިގޮތެއް ހޯދިފައި ނުވަތީވެ އައިލާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. ޝަފީއު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮއްފައިވަނީ، 14 ޖުލައި 2017