އައިޔޫއެމް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކެމްޕަސް ފުޅާކޮށް ކޯސްތަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކެމްޕަސް ފުޅާކޮށް ކޯސްތަށް އިތުރުކުރުމަށް ފުވައްމުލައ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވާރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގެ ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގެ ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މިއަދު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެންޔޫއިން 2021

ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސް ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި

ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ނިމިގެންދިޔަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ގިނަ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ 3 ސްކޫލު ކަމުގައިވާ އެމްްޖޭއެސް އާއި އެފްއެސް ގެއިތުރުން

ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގެ 2 ވަނަ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ޒިކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގެ 2 ވަނަ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބާއްވާފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި 381 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވިފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ހާފިޒު އަޙްމަދު ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި،

މަތީ ތައުލީމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ޏ.އޭއީސީގައި

މަތީ ތައުލީމުގެ މައުލޫމާތު ދޭ ސެޝަނެއް މިއަދު ހަވީރު ޏ.އޭއީސީގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔަރުވެއެޖެއެވެ. މިހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގްނެނވެ. އަސާ އެޑިއުކޭޝަން ގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް

އައިޔޫއެމްގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ލާނިންސެންޓަރުން ފަހި ދުވަސް ބާއްވަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގެ ފުވައްމުލައްސިޓީ ލާރިން ސެންޓަރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަހި ދުވަސް ބާއްވަން ތައްޔާތު ވެއްޖެއެވެ. ފަހި ދުވަހު އެ ޔުނިވަރސިޓިން ކުރިޔަށް އޮތް ޓާމުގައި ފެށޭ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫލާތު ފޯރުކޯސްދިނުން އޮންނާނެއެވެ.