ދޮންބެޒް އިން މަސްޖިދުލް ފަލާހު އަލުން އަލުން އިމާރާތް ކުރަނީ

ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމެޓެޑް އިން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު މަސްޖިދުލް ފަލާހު އަލުން އިމާރާތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދޮންބެޒްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ އޯނަރު