ހޯމް ސްޓޭ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި

ހޯމް ސްޓޭގެ ގޮތުގައި ގެސްތް ހައުސް ހިންގުމަށް ޝަައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ކައުންސިލުގަިއ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަމިއްލަ މީހުންގެ ގޭގޭގައި ހުހަށް ހުންނަ ކޮޓަރި ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް

ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 ފުރޭތީ ފުވައްމުލަކުގައި ‘ބޮޑު ފަންސާހުގެ’ ފޮޓޯ އެއް ނަގަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް  50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު (3 އޮކްޓޯބަރު 2022) ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ‘ބޮޑު ފަންސާހުގެ’ ފޮޓޯ އެއް ނަގަން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. ބޮދު 50ގެ ފޮޓޯ އަކީ

ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޗާޓް ފަރުމާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިން ބަލަން ޝައުގުވެރިވާ ތަންތަން ފާހަގަކޮށް ޗާޓް ފަރުމާ ކުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ޗާޓުން ނުވަތަ ސައިޓް ސީން މެޕްތައް ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި

‘ހޯމް ސްޓޭ’ އަކީ ދިވެހިންނަށް ވެސް އާކަމެއް ނޫން

‘ހޯމް ސްޓޭ’ ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ފަތުރުވެރިން ތިބުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމަކެވެ. އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އިރު ކުރީގައި ގެސްޓް ހައުސްތަކާއި ‘ހޮޓެލް’ ތަކެއް ނުހުރެއެވެ. މުޅިންވެސް

ފަތުރުވެރިންގެ ބީޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ކުރީގެ ބައްތި އާއި ގެންމިސްކިތް ފަންނާއި ދެމެދުން ސަރަހައްދެއް

ފަތުރުވެރިކަން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް އައުމަކީ ރަށުގެ އެންމެން ބޭނުންވާގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކުން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް، ޚާއްސަކޮށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާތަކެއް

ފަތުރުވެރިންގެ ބީޗަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ބީޗެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުމަކަށް ގޮވަލައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ (23 ނޮވެމްބަރު 2021) ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ ބިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މާކުރީއްސުރެ ކަނޑައަޅާފަައި ދެ ބިން ވީއެންމެ އަވަަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީވާހީދުގެ ކިބައި އިން އެދިއްޖެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިކަމަށް އެދިފައި ވަނީ ފާއިތުވި ޖޫން