ފަތުރުވެރިންގެ ބީޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ކުރީގެ ބައްތި އާއި ގެންމިސްކިތް ފަންނާއި ދެމެދުން ސަރަހައްދެއް

ފަތުރުވެރިކަން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް އައުމަކީ ރަށުގެ އެންމެން ބޭނުންވާގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކުން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް، ޚާއްސަކޮށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާތަކެއް

ފަތުރުވެރިންގެ ބީޗަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ބީޗެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުމަކަށް ގޮވަލައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ (23 ނޮވެމްބަރު 2021) ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30ގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެ ބިން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މާކުރީއްސުރެ ކަނޑައަޅާފަައި ދެ ބިން ވީއެންމެ އަވަަކަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީވާހީދުގެ ކިބައި އިން އެދިއްޖެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިކަމަށް އެދިފައި ވަނީ ފާއިތުވި ޖޫން

އައްޑޫގައި އަލަށް ހުޅުވާ ސައުތު ޕާމް ރިޒޯޓްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުން ފުވައްމުލަކުގައި

އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ ކައިރީގައި ތަރައްގީކޮށް އަލަށް ހުޅުވާ ސައުތު ޕާމް ރިޒޯޓްގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ސައުތު ޕާމް ރިޒޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން

ޑައިވާރސް ޓްވަރިޒަމް ސެކްޝަނެއް އުފައްދަނީ

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ މިނިސްޓރީގައި ޑައިވާރސް ޓްވަރިޒަމް ސެކްޝަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވޭ ޑައިވިންއަށް މިސެކްޝަނުން އިތުރު ލުއިތަކެއް ހޯދައިދެވޭނެ

ރާއްޖޭގައި ސްޕޯރޓްސް އައިލެންޑެއް ގާއިމު ކުރަނީ

ފުރިމަ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ސްޕޯރޓްސް އައިލެންޑެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަ އަލީ ހަވީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި

ފުވައްމުލަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓަރަށް

ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ޓްވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދާއި ރޭ ފުވައްމުލަކު ކުރުނދުމާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި ޓްވަރިޒަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވި މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިންނަށް