އަރުއްފަންނު މަގާއި ނީލޯފަރުމަގުގައި ތާރު އަޅައި ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކު ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިން ޕްލޭން ކުރެވިފައިނުވާ ދެމަގު ކަމުގައިވާ އަރުއްފަންނު މަގާއި ނީލޯފަރުމަގުގައި ތާރުއެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިދެ މަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް ނިންމާ އެމަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައިވާކަން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ގޯތިން ބޭރުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ނެގުމަށް އަންގައިފި، ނުނަގައިފިނަމަ ސިޓީ ކައަންސިލުން ނަގަނީ

ގޯތިން ބޭރުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަންތަން ނެގުމަށާއި އަދި ނުނަގާ ހުންނަ ތަންތަން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނަގާނެ ކަމަށް އަންގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ނެރުނު އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ރޭވިފައިވާ ގޮތް ނާއިބު ރައީސް އޮޅުންފިލުވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީއިން އެމަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު އޮޅުންފިލުވައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ނާއިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރިންގް ރޯޑުގެ އައު ޑިޒައިނާއި މެދު…

އައު ސަރުކާރުން މިއަހަރު ކުރީ ކޮޅު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރިންގް ރޯޑުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައި ހަދަން ތައްޔާރުވުމާއެކު ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އަޑު އުފުލަން ފެށީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއް ނުހޯދާ ގަދަަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތާއި މެދު ކަންބޮޑުވޭ – ޑ. މެޔަރ ޟިރާރު

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތަކީ އާއްމު ދަތުރު ފަތުރަށް ހުރި ވަރަށް ބިޔަ ބޮޑު ގޮން ޖެހުމެއް ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޟިރާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާއްމުކޮށް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި ހެދިފައިވާ