ފުވައްމުލައް ނޭޗާޕާކް ބަންދު

މިދުވަސްވަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ފުވައްމުލައް ނޭޗާޕާކް އާއްމުންނަށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޕާކް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލަކު ނޭޗާޕާކް ފޭސްބުކް ކޮމިއުނީޓީ ޕޭޖްގައި އިއުލާންކުރި ނޯޓިސްގައިވާ ގޮތުން

ސިސްޓަރ އައިލެންޑް ކައުންސިލަރުންނަށް ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުހާއި ގުޅުވައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ގއ. އަތޮޅު އަދި ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ފުވައްމުލަކުގެ ބަޔޯޑައިވާސިޓީއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކުން ބާއްވައިފިއެވެ. މިސެޝަން

ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހަމަޖައްސައިފި

ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވްއަކަށް މުޅި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ފަރުގެ ބައެއް މިއަދު (އޮކްޓޯބަރު މަހު 28 ގައި) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވް އެއްގެ ލަގަބު ފުވައްމުލަކަށް ލިބިގެންދިޔައީ މިއަދު އޮންލައިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޔުނެސްކޯގެ 32

ބަންޑާރަ ކިޅި ބޯރޑްވޯކްކާއި ގުޅިފައިވާ ހަޓްގެ ރެއިލިންތަކަށް ގެއްލުންދީފި

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކްގެ ބައެއް ކަމަށްވާ ބޯޑްވޯކާއި ގުޅިފައިވާ ހަޓަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ނޭޗަޕާކުން ހާމަކުރެއެވެ. ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަޔަކުވަނީ  ބަންޑާރަ ކިޅި ބޯރޑްވޯކްގެ ހަޓްގެ އެއް

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަ ޕާކް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަ ޕާކް އަލުން އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް އެޕާކުއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކކޮވިދް-19 އައި ގުޅިގެން އާއްމުންނަށް ފުވައްމުލަކު ނޭޗަ ޕާކް ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ ފާއިތުވި މާރިޗު މަހު 13 ވަނަ ދުވަހުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނޭޗަރ ޕާކް އާއްމުންނަށް ބަންދުކޮށްފި

މުޅިރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކާ ހާލަތު އިއްޔެ އިއުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކް އާއްމުންނަށް ބަންދުކޮށްފިއެވެ. އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރީ ރައްޖެއިން ކޯވިޑް19 ބަލި ފެނުމާއި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ނޭޗަރ ޕާކްގައި އެލައިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން ވީޑިއޯ ހަދަނީ

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮމޯޝަން ވީޑިއޯތައް ހަދަމުން އަންނަ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީން ފުވައްމުލަކުގެ ނޭޗަރ ޕާކުގައި ޕްރޮމޯޝަން ވީޑިއޯ ޝޫޓު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިން ވަނީ ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާކުގައި