ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބިންގާ އަޅާފައިވާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަޝްރޫއަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބިންގާ އަޅާފައިވާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަޝްރޫއާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ސާވޭއެއް ކުރުނަ ފަށފިއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިސާވޭގެ  ބޭނުމަކީ މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް

ފުވައްމުލަކު އައު އިންޖިނުގޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެދިވަޑަގެންފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޮޕަރޭޝަނގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައިދު ވިދާޅުވއެއްޖެއެވެ. މިއަދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަޝްރޫގެ މަސައްކަތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންޓްރެކްޓްރުން ހޯދުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި މަޝްރޫއު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ދިވެހި ކުންފުނިތަކާއި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ބިޑް ހުށައެޅޭގޮތަށެވެ. ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭނެސް އުސޫލުން ހިންގާ

އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް އެކުލެވޭ ޖެނޭޓަރު ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގައި

އިންސާނުންނަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް ކަމަށްވާ ޕޮލީކްލޮރިނޭޓެޑް ބައިފީނައިލްސް (ޕީސީބީ) އެކުލެވޭ ޓްރާންސްފޯމަރުތަކެއް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހުރި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން މިއީ 1989