އޯކިޑުމަގުގައި ތާރު އަޅާ މިއަދު ނިންމާލައިފި

މޫސުން ގޯސްވެ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން މެދުކެނޑިފައިވާ އޯކިޑުމަގުގެ ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރޭ އެއްކޮށް ނިންމާލައިފިއެވެ. އެއާއެކު މިހާތަނަށް ތާރު އެޅިފައި ވަނީ 2 ކިލޯމިޓަރުގެ މަގުގައެވެ. އެއީ ފިނިވާމަގާއި އޯކިޑުމަގުގައެވެ. އިއްޔެ ތާރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކައް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރަށަށް ބޮކޮށް ވާރޭ ވެހި އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގާބިގާވެ އުޅުމަށް ދަތިވެފައި ވެއެވެ. ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔާ

ފެނަކަ-ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗްގެ އިސް ދެ މުވައްޒަފަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި

ފެނަކަ- ފުވަމުލަކު ބްރާންޗްގެ އިސް ދެ މުވައްޒަފަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގީ ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް ބްރާންޗް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި ހުސޭން ޝާފީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ތާރު އެޅުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ އޭބީސީ ފަށަލަ މިހާރުދަނީ ފިނިވާމުގައި އަޅަމުންނެވެ. ފިނިވާމަގުގެ އިތުރުން، އޯކިޑް މަގާއި އަރުއްފަންނު މަގާއި، ގެންމިސްކިތްފަންނު

ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ހެއްދެވުމަށް ލުތުފީ ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ހަނދާން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތައް ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ތާރުއެޅިގެން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިދުވަސްވަރު އާންމު ރައްޔިތުން ޝަކުވާ ކުރަމުންދަނީ މަގުތައް ހަނިވެގެނެވެ. ޒަމާނީ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ގިނަކަންތައްތަކުން މަހުރޫމުވާން ޖެހުމެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ މަގުތަކުގައި

ސްޓޮމް ވޯޓާ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ސްޓޮމް ވޯޓާ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާ ސަރަހައްދުތައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން

އަންނަ ނޮވެންބަރުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު މަގުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ – އާޒިމް

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭ މަގުތައް މިއަހަރު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ކުރިން ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޓީސީީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއެޖެއެވެ. އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހަކުކުރި