ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް 16އަހަރުން ދަށް: މޮޅަށް ކުޅެ މިސްކިތްމަގު ޖޫނިއަސް ސެމީފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކަނބުލޮމެންގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2020ގެ ގްރޫޕް ސެޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި މިސްކިތްމަގު ޖޫނިއަސް ޓީމުން ވަނީ މޮޅުކުޅުމެއް ދައްކައި ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާ، ގްރޫޕްގެ ވެސް އެއްވަނަ ހޯދައިފައެވެ.. އިއްޔެ ހަވީރު

ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ ޖާގައަށް މާލެގަން އަދި ހޯދަޑު ހަވިއްތަ ޓީމު ހޮވިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ މެދުގައި މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ އަންހެނުންގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ދެ ޖާގައަށް މާލެގަމު ކަނބަލުން ޓީމާއި ހޯދަޑު ހަވިއްތަ ސްޕޯޓްސް ޓީމު ހޮވިއްޖެއެވެ. މި ދެ ޓީމު

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2020: މިރޭ ފުނާޑު އާއި މިސްކިތްމަގު ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ޑާބީއެއް؟

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2020 ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމާއެކު 3 ޓީމެއް މިވަނީ މުބާރާތުން ކެޓުމާއި ގާތުގައެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުން ކަޓާނީ ޖުމްލަ 4 ޓީމެކެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުން ކަޓާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: މިސްކިްތމަގު އެންމެން ޓީމުން 7-1ގެ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމުން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެީއެއް ހޯދާފައިވަނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން (އެންމެން) ޓީމުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުތަކުން މިސްކިތްމަގު އެންމެން ޓީމުގެ އިތުރުން މާލެގަމު އެފްސީ އާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

ޔޫތު މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު އެމްޖޭއެސް އަށް

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީަގއި ކުރިޔަށްދާ ޔޫތު މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ފުރަތަމަ ދެމެޗުން އެމްޖޭއެސް އާއި ޑްރީމް ކިލަރސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ފެށި މިމުބާރާތް ކުޅެވެނީ ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ބޭގައިއޮތް