ކުރީގެ އިސްވެރިންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކުރީގެ އިސް ވެރިންނާއި މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީގު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދަޢުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އެ އިއްޒަތްތެރިންނާއި މޭޔަރު އިސްމާއިލް ރަފީޤް ބައްދަލުކުރެއްވީ ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޖަލީލު ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު ޖަލީލު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ބ. ކުޑަރިކިލަށް ނިސްބަތްވާ (ކުޑަރިކިލު ޖަލީލު) ނިޔާވީ 24 އޭޕްރީލް 2022 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ޖަލީލު ނިޔާވީ

ރިޔާސީ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ބަނދަރު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މާލޭގަިއ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުނަގައިފި

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ގުރުއަތުން ނަގައިފިއެވެ. ގުރުނެގުން ބާއްވާފައި ވަނީ މިރޭ އޮންލައިންކޮށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ

ފުވައްމުލައ ސިޓީ 3ވަނަ މޮނިޓަރިން އިން ނަގައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެޗްޕީއޭގެ އަޅާފައިވާ ތިންވަނަ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު މިއަދު އުވާލައިފި ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މމިފަހަރު މޮނިޓަރިން ނެގި އުސޫލުގެ ތަފުސީލް އަދި ލިބިފައި ނުވާކަމަށް

ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ބިދޭސިން ވެއްދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސިން ގަވާއިދުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން

ހާޒިރީ މެނުއަލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ނިންމުން ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބޮޑު ޕްރެޝަރަކަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އެކުލަވާލިއިރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ހާޒިރީ މެނުއަލްކޮށް ބަލަހައްޓަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމުގައި އާއްމުރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް އަމާޒުވެފައި ވެއެވެ. މިމައްސަލާގައި