ފުވައްމުލަކުގެ ފަޚުރު ކޮށާލަނީ!

ރިނބިދޫގެ ތިލޭރުކަމާއި ފަންނުވެރިކަމެވެ. މާފުށީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަގުހެޔޮ ހޮޓާތަކެވެ. އައްޑޫގައި ހުންނަ އިނގިރޭސިންގެ ހަނދާނީ ބިނާތަކެވެ. ވާވު އަތޮޅުގެ ހިތްގައިމު ސްނޯކެލިން ސަރަހައްދުތަކެވެ. މިއީ މީހުންގެ މެދުގައި އެތަނެއް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގޮތެވެ.

އަފުންގެ ރަށޮ ގޮވަނީ، އަފުންގެ ރަށޮ ސަލާމަށް ނިވެގެން!

ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކާއި ޚިލާފަށް ކައިރީގައި އެއްވެސް ރަށެއް ނުވާ އަދި ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅުގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާއި ޚިލާފަށް ރަށުގެ ވަށައިގެން ބޮޑެތި ރާޅު

ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް: ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ފިޔަަޖަހަނީ

ފާޒަމީން އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ނަމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވި ކައިށި އެފް.ވީ.އެމް އަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ކާށިތެޔޮ އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް ނުކުމެ ކާށިތެޔޮ އުފައްދައި ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު އެކި

މިޔަރު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، ކައްޓެޅި ބޭނުމުގައި ދަތިތަކެއް

ކައްޓެޅިއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މަހެކެވެ. ކައްޓެޅީގެ ޑިމާންޑް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މި ރަށު ރައްޔިތުންނާއި، ރަށައް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހުމާނުންގެ މެދުގައި އިތުރު ވަމުންދާއިރު، ކަންބޮޑު ވާން

ފުވައްމުލަކަށް މިނަން ކިޔުނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟

ފުވައްމުލަކަށް ކުރިން ނަން ކިޔާއި އުޅުނީ  އެބައެއްގެ(ވާހަކަދައްކާ ބައެއްގެ) ބަހުން އަޑު އަންނަ ގޮތާއި ކައިރި ގޮތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މާލޭ ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ކިޔައި އުޅުނީ “މުލައް” މިހެންނެވެ. ނަމަވެސް

އެންމެ ޒުވާން 2 ކެޕްޓަނުންނާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން ދެ ކެޕްޓަނުން ކަމުގައިވާ ފުވައްމުލަކަށް އުފަން މުހައްމަދު ޒައްފާން އާއި ގއ.ވިލިގިލި އަށް އުފަން މުހައްމަދު ސުއާދު އިބްރާހިމް އާއި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ދެބޭފުޅުން