މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރާ ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި ފުލުހުން ހޯދަނީ ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު އަވަށު އިނަފް ކިޔާގޭގެ މުހައްމަދު ނާޒިމު ނަސީމު، 45 އަހަރު އެވެ.

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހަޒިރުވުމަށް އާއްމުކޮށް ފުވައްމުލަކު މީހަކަށް އަންގައިފި

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުންގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޕޮލިސް ލައިފްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ މާދަޑު އަވަށު މަހީނާ، ސަމާމު އަޙްމަދު، އައިޑީ A282879، (27އހަރު)

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން ހޯދަމުން އަންނަނީ އާލިފް އަޙްމަދު، ލޭޒާ، ފުވައްމުލައް އެވެ. ފުލުހުން އާލިފް އަހުމަދު ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ސިވިލް ކޯޓަށް

ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ގެއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ގެ އިދާރާއި ހާމަކުރައްވައެވެ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަކަށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު އަވަށު މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މައުލޫމާތުތައް ގެނެސްދޭ “ޕޮލިސް ލައިފް”ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހޯދަނީ ފުލުހުން ހިގާ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލއަކާިއ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ފުނާޑު 3 މީހަކު ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން ފުލުން ނޯޓިސް ނެރެފި

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލައެއްގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުނާޑު އަވަށުގެ 3 މީހަކު ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން ފުލުހުން އާއްމު ނޯޓިސް އެއް ނެރެފިއެވެ. މިތިން މީހުން އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭގުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ފުވައްމުލަކ،ު އުޑުވިލާ، މުހައްމަދު، 42 އަހަރު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އިއުލާންކޮފިއެވެ. އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ޑްރަގް ޓްރެފިކިން މައްސަލއެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ. ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭނާ