އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ

އިރުގެ އަލިން އުފައްދާ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ މުހިންމު ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ޏ.އޭއީސީ މީޓިން ރޫމުގައި ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައި ވާކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހަމަކުރެއެވެ. މިއީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި އެންވަޔަރޮމެންޓް މިނިސްޓްރީ

ފެނަކަ-ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗްގެ އިސް ދެ މުވައްޒަފަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި

ފެނަކަ- ފުވަމުލަކު ބްރާންޗްގެ އިސް ދެ މުވައްޒަފަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގީ ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް ބްރާންޗް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި ހުސޭން ޝާފީ

ފެނަކަ ފެންލައިނަށް ވަޅުފެން ގުޅާފައިވާ ގެތަކުގެ ޚިދުމަތް ކަޑައިލަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފެންލައިނަށް ވަޅުފެން ގުޅާފައިވާ ގެތަކުގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑައިލާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ފެންލައިނަށް

ގޭގައި ސޯލާ ކަރަންޓް އުފައްދާފައި ފެނަކައަށް ވިއްކޭނެތަ؟

އަމިއްލަ ގޭގައި ސޯލާ (އިރުގެ ހަކަތައިން) ކަރަންޓް އުފައްދާފައި ފެނަކައަށް ވިއްކޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ގޭގެ ކަރަންޓް ބިލުން މީހާގެ ފިކުރުތަކަށް ލުޔެއް ލިބިދެވޭނެ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ނެޓްމީޓަރިން

މިރެއިން ފެށިގެން ބޮޑު ބަޔަކުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑާލަނީ

މިރޭ، 7 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ކަނޑައަޅާ ގަޑީގައި ރަށުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑާލާނެކަން ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން

މާދަމާ، ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޯދަޑު އަދި ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓް ޚިދުމަތް މެދުކެނޑާލަނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު، 30 އޮކްޓޯބަރު 2021  ދުވަހު ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް ހޯދަޑު އަވަށާއި ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.