ފެނަކަ ފެންލައިނަށް ވަޅުފެން ގުޅާފައިވާ ގެތަކުގެ ޚިދުމަތް ކަޑައިލަނީ

ފުވައްމުލަކަށް ފެނުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ފެންލައިނަށް ވަޅުފެން ގުޅާފައިވާ ގެތަކުގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކަނޑައިލާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެކޯޕަރޭޝަނުގެ ފެންލައިނަށް

ގޭގައި ސޯލާ ކަރަންޓް އުފައްދާފައި ފެނަކައަށް ވިއްކޭނެތަ؟

އަމިއްލަ ގޭގައި ސޯލާ (އިރުގެ ހަކަތައިން) ކަރަންޓް އުފައްދާފައި ފެނަކައަށް ވިއްކޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ބޮޑުވަމުން އަންނަ ގޭގެ ކަރަންޓް ބިލުން މީހާގެ ފިކުރުތަކަށް ލުޔެއް ލިބިދެވޭނެ ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ނެޓްމީޓަރިން

މިރެއިން ފެށިގެން ބޮޑު ބަޔަކުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑާލަނީ

މިރޭ، 7 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ކަނޑައަޅާ ގަޑީގައި ރަށުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑާލާނެކަން ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން

މާދަމާ، ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޯދަޑު އަދި ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓް ޚިދުމަތް މެދުކެނޑާލަނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު، 30 އޮކްޓޯބަރު 2021  ދުވަހު ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 12:00 އަށް ހޯދަޑު އަވަށާއި ދަޑިމަގު އަވަށުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބިންގާ އަޅާފައިވާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަޝްރޫއަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބިންގާ އަޅާފައިވާ އާ އިންޖީނުގޭގެ މަޝްރޫއާއި ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ސާވޭއެއް ކުރުނަ ފަށފިއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިސާވޭގެ  ބޭނުމަކީ މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް

މާދަމާ، އާދީއްތަ ދުވަހު ފުނާޑުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓް ޚިދުމަތް މެދުކެނޑާލަނީ

މާދަމާ، 5 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ހެނދުނު 1:30 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ފުނާޑު އަވަށުގެ ބަޔަކުން ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ