ފުވައްމުލަކުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިކަމަށް އެޚިދުމަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ސިޓީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ލ.އަތޮޅު ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށާއި ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫއަށްވެސް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން

ބަހުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ މިނީ ބަސް އެމްޓީސީސީއިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ 4 ސަރަހައްދެގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބަސްތައް އެމަސައްކަތާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީއިން ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. މި 4 ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 36 ބަސް ރާއްޖެ ގެނެސްވައިވަނީ

އަންނަ ޖުލައިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތްގެނެވޭ އާބަސްތައް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ބަހުގެ ހިދުމަތައް ގެންނަ އާ ބަސްތައް ޖުލައި މަސްނިމުމުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރެވެމުންދާނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ދަތުރުފަތުރާއި ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް އާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭ

މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ – އެފްވީއެމް ކާގޯ ވެސެލް އެސޯސިއޭޝަން

މާލެ އާއި ފުވަވްމުލަކާއި ދެމެދު މުދާ އުފުލާ ދެ ބޯޓު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް (‘މޮނިޓަރިން’ އަށް) ގެންދިއުމުން ކަންބޮޑުުވުން ފާޅުކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މިބަޔާން ނެރުނީ އެފްވީއެމް ކާގޯ ވެސެލް އެސޯސިއޭޝަނުގެ

ކުރިން ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެނީ

ކުރިން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ފުވައްމުލަކުގައި ދެމުން ގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް މިއަދުން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން  ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިކަން މިއަދު ވަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ވެސް ކޮށްފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު