ހަނދަށް ދެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ ދީނާއި ފުށުއަރާ ކަމެއް ނޫން -ޝ.ނިމާލު

ހަނދަށް ދެވޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ފުށުއަރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚު މުހައްމަދު ނިމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚު ނިމާލު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ކުރުނދުމާ މާލަމުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ދީނީ

ދީނީ ފޯރަމް 1442 ގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ގެނެސްދެނީ ޏ.އޭއީސިއިން

މި ރޯދަމަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސަރުކަރުގެ 4 ސްކޫލަތައް ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ ދީނީ ފޯރަމް 1442 ގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދެނީ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުންނެވެ.

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ދީނީ ފޯރަމް: ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ

މި ރޯދަމަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރާ ދީނީ ފޯރަމް ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ދީނީ ފޯރަމް 1442 ގެނަމުގައި ގެނެސްދޭ މިޕްރޮގްރާމަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ސިޓީގައި ހިމެނޭ