ސުއޭޒް ކެނެލްގައި ބޮޑު އާގުބޯޓެއް ހުރަސްވެއްޖެ!

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުގެ ދަތުރުފަތުރުތަކުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސުއޭޒް ކެނެލްގައި ކޮންޓެއިނާ އުފުލާ ބޮޑު އަގުބޯތެއް ހުރަސްވެ ތާށިވެއްޖެއެވެ. ރަތްކަނޑުން މިސުރުގެ ސަރަހައްދުގައިވާ ސުއޭޒް ކެނެލްގައި އެވާގްރީން ކުންފުނީގެ “އެވަރ ގިވަން” ކިޔާ ބޯޓު ހުރަސްވެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ފައިމަގު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ހިނގާމަގަކީ ކޮބާ ބާވައެވެ؟ އެގޮތުން “ދަވޮންޑާފުލް ވޯލްޑް” ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި އޮތް ފައިމަގުގައި ހިނގާލެވޭނެ އެންމެ ދިގު މަގަކީ އެފްރިކާ ބައްރުގެ އެންމެ ތިރިން ފެށިގެން އޭޝިއާ