އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދިހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ދުވަހަކީ މިޖުލައި މަހު 17 ވަނަ ދުވަސް

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ކޮވިޑް 19 އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ