ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 14

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހަފުތާ ރިޕޯޓުގެ 14 ވަނަ ބައި ހިއްސާކުރަމެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ސާކްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ބަންދުގެ ހަލަތަށް

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 12

ސާކް (ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން) ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހަފުތާ ރިޕޯޓުގެ 12 ވަނަ ބަޔަށް ބަލާލަމާ ހިންގާށެވެ. ސާކްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި އިތުރަ މީހުން ގޭގައި ބަންދުކޮށްގެން ބޭތިއްބޭކަށް

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 11

ސާކް (ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން) ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އާލަމީވަބާގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހަފުތާ ރިޕޯޓުގެ 11 ވަނަ ބައި ހިއްސާކުރަމެވެ. ނިމުނު ހަފުތާގައި ސާކްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 10

ސާކް (ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން) ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އާލަމީވަބާގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހަފުތާ ރިޕޯޓުގެ 10 ވަނަ ބައި ހިއްސާކުރަމެވެ. ނިމުނު ހަފުތާގައި ސާކްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 9

ސާކް (ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން) ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީވަބާގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހަފުތާ ރިޕޯޓުގެ 9 ވަނަ ބައި ހިއްސާކުރަމެވެ. ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ވެސް ވަނީ ސާކްގެ

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 8

ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)ގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީވަބާގެ ހާލަތު ބަލައިލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ހަފުތާ ރިޕޯޓުގެ 8 ވަނަ ބައި ފަށަމެވެ. ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ވެސް ވަނީ ސާކްގެ

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު 6

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 ވަބާގެ ހާލަތު ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)ގެ ގައުމުތަކުގައި އޮތް ހާލަތު ބަލައިލުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި ރިޕޯޓުގެ 6