ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާލީ ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 8 މަސް ދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ޖެނުއަރީ އިން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިސާބު ކުރެވުނު، މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި މުޅިއެކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބުނު