ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް: 2004ގެ ސުނާމީ އަހަރެން ތަޖުރިބާ ކުރިގޮތް

ދެހާސް ހަތަރެއްގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ހާދިސާ ފުވައްމުލަކުން ތިބާއަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ސުނާމީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް، 26 ޑިސެމްބަރު، ފާހަގަ ކުރުމަށް މުއްސަސާތަކުން މާދަމާ އަތުގުޅާލުމެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފާހަގަކުރާ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް، 26 ޑިސެމްބަރު، ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މުއްސަސާތަކުން އަތުގުޅާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއަތު ގުޅާލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް: 2004ގެ ސުނާމީ އަހަރެން ތަޖުރިބާ ކުރިގޮތް

ދެހާސް ހަތަރެއްގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ހާދިސާ ފުވައްމުލަކުން ތިބާއަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައި ވަނީ ކޮންގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ސުނާމީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އަދި