ސްކޭޓް ޕާކް ހެދުމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ސްކޭޓް ޕާކް ހެދުމަށް ކޮންސެޕްޓް އެކުލަވާލުމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު ވަނީ އާއްމުކޮށް