ޔޫއެފާ ޗެމްޕއިންސް ލީގުގެ 20/21 ކުއާޓާފައިނަލް މެޗުތަކަށް ގުރުއަތުލައިފި

މި ސީޒަންގެ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިންސް ލީގު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ސުވިޒަލޭންޑްގެ ނިއއޯންގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގަދަ ބާރުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 3 ޓީމާއި ޖަރުމަނުގެ 2 ޓީމާއި ފްރާންސް،

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގެ ގުރުނަގައިފި

މި ސީޒަންގެ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިންސް ލީގު ގަދަ 16 ޓީމުގެ ގުރުލުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ދެޓީމަކީ ސްޕޭނުްގެ ބާސެލޯނާއާއި ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕޭންގެ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕއިންސް ލީގުގެ 20/21 ގަދަ 16

ރޭގައި ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހުމެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއިން މި ސީޒަންގެ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިންސް ލީގު ގަދަ 16 އަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެއެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގާދަ ބާރުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އިޓަލީގެ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި މިފަހަރު ވާދަކުރަނީ ޕީއެސްޖީއާއި ބެޔާން މިޔުނިކު

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫއެފޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިފަހަރު ވާދަކުރާ ދެޓީމަކީ ޖަރުމަނުގެ ބެޔާން މިޔުނިކާއި ފަރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި ވަރުގަދަ ޓީމުތައް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމުގައިވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގަދަ 16ގައި ވަރުގަދަ ޓީމުތައް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކުރި ހޯދި 16 ޓީމު ދެވަނަ ބުރުގައި