15 ޑިސެމްބަރ 2019 ( އާދީއްތަ )

ޚަބަރު

ޑރ. އަފުރާޝީމު ޝަހީދުކޮށްލުމުގެ 3 މަސްކުރިން މުހައްމަދު ހުސެއިން ލިއުނު މަޒުމޫނަކީ އިއްތިފާގެއްކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ – މަރު ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް

4 ހަފްތާ ކުރިން