25 މެއި 2020 ( ހޯމަ )

banner

މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޓްރެއިންިން ގެ ތެރެިއން . ފޮޓޯ؛ފވމ ސިޓީ ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުނަށް ތަމްރީނު ދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުނަށް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަނީ އެމުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންފެންވަރުގެ މުވަައްޒަފުންނާއި އެޑްމިނިނސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސލުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޓްރެއިންިން ގެ ތެރެިއން . ފޮޓޯ؛ފވމ ސިޓީ ކައުންސިލް

ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވެ މިޕްރޮގްރާމުގައި ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ވެސް ޓްރެއިނިން ކުރިޔަށް ގެނެދެވެނީ ވަކިން ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ނިމޭނީ މާދަމާއެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޓްރެއިންިން ގެ ތެރެިއން . ފޮޓޯ؛ފވމ ސިޓީ ކައުންސިލްކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު