ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި ޕޮރްސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުަލއް ސިޓީގައި މިއަދު ހުޅުވި ޕީޖީ އޮފީސް
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި ޕޮރްސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި އޮފީސް ހުޅުވުމަށް މއިަދު ބެއްވި ރަސްމިއްޔާރުގައި އޮފީސް ހުޅުވަިއ ދެއްވި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސޭން ޝަމީމު އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގަިއ ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރި އިސްމާއީލް ރަފީގާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުހައްމަދު ފިކުރީ ގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ފުލުހުގެ އިސްފަރާތްތަކުން ބަިއވެރިވެފައި ވެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީސް ފުވައްމުލަކުގެި ހުޅުވުން

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީސް ހުރީ ކުރީގެ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ހުރި އިމާރާތެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓިގައިވެސް ދައުލަތުގެ ޕްރޮސެކއިުޓަރުން ތިބެއެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކޯޓުތަކުގައި ދައުވާ ކުރާފަރާތަކީ ޕްރޮސެކިއިޓަރުންނެވެ.

ޕީޖީ އޮފީސް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވުން

ޕއރޮސެކަިއޓާ ޖެނެރަލް ހުސޭން ޝަމީމު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެއޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ އެއާޕޯޓުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަތުން

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments