ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުސް ފާހަގަ ކުރަމުން އައިގޮތް

ނޯޓް: މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހު މިކަލް ނޫހުގައި ކުރިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިސްލާޙުތަކަކާއެކު އަލުން ޝާއިއުކުރާ ލިޔުމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރެއްވި ބޭކަލަކާއިމެދު ތާރީޚުގައި ދެބަސްވެފައިވާ ފަދައިން

ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާ ކުރެވުނު މިސްކިތަކީ ގެންމިސްކިތެއް ނޫން

ރާއްޖެ އިސްލާމީ ވާހަކަ ފަދައިން ފުވައްމުލައް އިސްލާމްވީ ވާހަކައަކީވެސް ދޫދޫމަތިން ދެކެވެމުން އައިސްފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ލިޔެވި ރައްކާކުރެވިފައިވާ ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގެ ސައްޔާހުން ކުރާ ދިރާސާތަކާއި ދިވެހި ތާރީޚު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރާ ދިރާސާތަކުގެ