ހެޔޮ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތް 10 ބޭކަލުން

ހެޔޮ ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތަލްހާ ބިން އުބައިދުﷲ (ދެވަނަ ބައި)

ހަގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ (ސއވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ހުރިހާ ހަގުރާމައެއްގައިވެސް ތަލްހާ އިބުނު އުބައިދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ތަލްހާ (ރއ) ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ބަދުރު ހަގުރާމައިގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވުނު  ނަމަވެސް ބަދަރު ހަގުރާމައިގެ ބައިވެރިންގެ ދަރަޖަ