ޏ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅާއި ސ. އައްޑު އަތޮޅު ބައިއޮސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމަށް ހުށަހަޅަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅާއި ސ. އައްޑު އަތޮޅު ރައްޖޭގެ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ޔުނެސްކޯއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަމަށް ކަނޑައޅުއްވީ މިއަދު ބޭއްވުނު ވަޒީރުންގެ