ހޯދަޑު ބޮޑު އީދު ކުޅިވަރު 1443- އުފާވެރި މާހައުލެއް ގެނުވައި ދިން

މިއަހަރުގެ އަޟުހާ އީދު (ބޮޑު އީދު) ފާހަގަ ކުރުމަށް ހޯދަޑު އަވަށުގެ ޒުވާނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އީދު ކުޅިވަރުތަކުން އުފާވެރި މާހައުލެއް ގެނުވައި ދިންކަމަށް އެހަރަކާތުގައި ބައިވެރި ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ

ބޮޑު އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި

މި އަހަރުގެ، 1443ގެ ބޮޑު އީދު، ނުވަތަ އަޟުހާ އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

ބޮޑު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރާނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި

މި އަހަރު (2019) ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އަޟުޙާ އީދު ނަމާދު ކުރުން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ސްޕޯރޓްސް ޕާކުގައެވެ. ބޮޑު އީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ 11 އޯގަސްޓް،