އުއްމީދު ގެއްލިފައިވާ އަބްދުﷲ އިބުނު ޖުދުއައިނު ގަދަރުވެރިއަކަށްވުން

ކީރިތި ރަސޫލާ ރަސޫލުކަމާއިގެ ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން މައްކާގެ އެންމެ ދީލަތި އެންމެ މުއްސަދި މީހާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަބްދުﷲ އިބުނު ޖުދުއައިނެވެ. އޭނާއަކީ އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅާއި ދެބެންގެދެދަރި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ ޒުވާން ދުވަސްވަރު އެއީ