އައިޔޫއެމް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކެމްޕަސް ފުޅާކޮށް ކޯސްތަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކެމްޕަސް ފުޅާކޮށް ކޯސްތަށް އިތުރުކުރުމަށް ފުވައްމުލައ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވާރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ

އައިޔޫއެމްގެ ލާރނިން ސެންޓަރެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރުމުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ލާރނިން ސެންޓަރެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގާއިމުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މިއަދު ހަވީރު އެ

އައިޔޫއެމްގެ ކެމްޕަހެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގައިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ކެމްޕަހެއް ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިކަލް ނޫހަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލާއިއެކު މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މަޝްވަރާތަކުގެ އަލީގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް