A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

އައިޔޫއެމް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކެމްޕަސް ފުޅާކޮށް ކޯސްތަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޓީމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރަނީ 2022

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް)ގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކެމްޕަސް ފުޅާކޮށް ކޯސްތަށް އިތުރުކުރުމަށް ފުވައްމުލައ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވާރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ ކޮތަރީގައެވެ.

މި މަޝްވާރާ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް ޔުންވާސިޓީގެ ޗާންސެލާ ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސޭން އާއި ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލާ މާހިދު ޝަރީފު އާއި ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ރަޒީން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔާރު އިސްމާއީލު ރަފީގު އާއި ސިޓީ ކައުންސިލް ބައެއް މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޓީމުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރަނީ 2022

މިއީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ފުވައްމުލައް ކެމްޕަހުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި ކެމްޕަސް ހިންގުމަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ދަތިތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަމަށް ހައްލުހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެފިފައިވާ ކަމަށް މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރަށް ހާމަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އިސްލާމިކު ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތައް މިހާރު ވެސް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްގެންދެއެވެ. އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ކުރީގައި މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިމާރާތެވެ. އެއީ މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެޔުނިވާސިޣެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮލް އައުޓް ރީޗް ސެންޓަރެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވީ 2014 ގައި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތަކަށް ވުރެ ކުރީން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ފެށި ހާރުވެސް ހުރެއެވެ. ނަމަވެސް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮލް (ސެންޓާ ފޯ އޯޕަން ލާނިން) އުވާލައި މުޅިން އެހެން ނަމެއްގައި އެހެން މޭންޑޭޓްތަކެއްގައި މިހާރު ހިންގަނީ ސެންޓާ ފޮ އެޑިއުކޭޝަންލް ޓެކްނޮލޮޖީ އެކްސެލެންސް (ސީޓް) އެވެ.
ނަމަވެސް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އަައިސީޓީ ފެކަލްޓީއެއް އެޅުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިން ހިންގި މަދަރުސަތުލް އުލާ- ޕްރީސްކޫލްގެ ބިން ވަނީ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއީ ފުވައްމުލަކު ގެންމިސްކިތް ކައިރީ ހޯދަޑު އަވަށުގައި އޮތް ބިމެވެ.

ކުރިން އުލާ ޕްރީސްކޫލް ހުރި ބިން- އެމްއެންޔޫ އައިސީޓީ ފެކަލްޓީ އަޅާ ބިން

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !