މަހަލްދީބް ކްލިނިކްގައި 3ޑީ އާއި 4ޑީ ސްކޭން ހިލޭ ކޮށްދެނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަމއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ މަހަލްދީބް ކްލިނިކްގައި 3ޑީ އާއި 4ޑީ ސްކޭން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ތްރީޑި އާއި 4ޑީ ސްކޭނުން އިން ބަނޑުގަިއވާ ދަރިފުޅުގެ 3ޑީކޮށް ބަލާލެވުމާއި ދަރިފުޅުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ސާފުކޮށް ބަލާލެވެއެވެ.