10 އޭޕްރީލް 2020 ( ހުކުރު )

banner

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ސިތާނާ ސްޓޯރ އިން ޙާއްސަ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް!

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ސިތާނާ ސްޓޯރ އިން ޙާއްސަ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން. ރަމަޟާންމަހުގެ ނިޔަަލަކަމަށް ސިތަނާ ސްޓޯރުން  ހާމަކުރައްވައެވެ

މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ސިތާނާ ސްޓޯރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ މަދަލުން %20 އާއި %50 އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓޭއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި މާލެ އިން ގެންނަ ހުރިހާ މުދަލަކުން %2 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޯމާޝަންގެ މަގްސަދަކީ ރަމަޟާން މަހަކީ އާންމުކޮށް ހަރަދު ބޮޑު މަހަކަށް ވުމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، ސިތާނާ ސްޓޯރ އިން ވިޔާފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ހަދިޔާ އެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުންކަމަށް ސިތަނާ ސްޓޯރ އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ސަބަބުން  ކަސްޓަމަރުންގެ ޖީބަށް ކޮއްމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއިތަކެއް ލިބެގެންދާނެ ކަމަށް ސިތާނާ ސްޓޯރުން އުއްމީދު ކުރެއެވެ.

ސިތާނާ ސްޓޯރަ އަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ފިހާރައެކެވެ.

 ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު