19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ( ބުރާސްފަތި )

ޚަބަރު

ޏ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅާއި ސ. އައްޑު އަތޮޅު ބައިއޮސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމަށް ހުށަހަޅަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

2 ދުވަސް ކުރިން