28 މެއި 2020 ( ބުރާސްފަތި )

banner

ފުވައްމުލަކުގެ ރިންގު ރޯޑްހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ރިންގު ރޯޑްހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެންޓީސީީސީ އާއި އެކު ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޒީނިޔާ އަހުމަދު ހަމީދެވެ.

މިއަދު ހަވާލުކުރެވުނު މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 2.7 ކިލޯ މީޓަރުގައި 240 ދުވަސްތެރޭ ތާރުއަޅައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.  32 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ތާރު އެޅުމުގެ އިތުރުން ފެންހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާއި މަގުބައްތި ޖެހުމާއި ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަދަންޖެހެއެވެ.

 ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު