6 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޯމަ )

banner

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެފައިވާ މުހައްމަދު /ވުޑުވިލާ، ފުވައްމުލައް

ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް ބަންދުގައި ބަހައްތައިގެން މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެފި

ފުވައްމުލަކު ކޯޓަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުވައްމުލަކުމީހަކު ހާޒިރު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރަކާއި ގުޅިގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފުލުން ހޯދަމުން އަންނަނީ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު، އުޑުވިލާ / ޏ. ފުވައްމުލައް އެވެ.

މިއީ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ ހާޒިރު ކުރެވިފައި ނުވާތީ، އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 2019 ސެޕްޓެންބަރު 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ އަމުރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

މީނާއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާ ކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު