6 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޯމަ )

banner

ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ޑައިވީން ޕޮއިންޓަށް ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޑައިވިން ކުރޭ

ޑައިވީނަށް ދިޔަ ޗައިނާގެ ފިރިހެން ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

ޑައިވިން ހަރަކާތުގައި އުޅުނު ޓްވަރިސްޓަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލައްކު ހޮސްޕިޓަލުން މާުލޫމާތު ދިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވަފައި ވަނީ 25 އަހަރުގެ ޗައިނާގެ ފިރހެނެކެވެ.

ޑިވީނަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޗައިނާގެ އެމީހާ ހާލުދެރަވެގެން މީހާ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހެނދުނު 9:00 ހާއިރު ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އެ މީހާ މަރުވީ، ޑައިވް ކުރުމަށް ފަހު ދޯންޏަށް އެރި ފަހުން ކަމަށް ފުލުހުން މީޑިއާއަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ޑިއިވީނަށް ޑައވީން ހަރަކާތުގައ އުޅުނުި ޓްވަރސްޓަކު މަރުވި މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފުވައްމުލަކަކީ ޑައިވީނަށް މަޝްހޫރު ތަނެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޓައިގާރ ޝާކް ބަލަށް ރާއްޖޭގައި ވެސް ނެތްވަރު ތަނެއްކަމަށް ވެއެވެ.

ރާއްޖޭަގއި ޑައިވީނަށް ގޮސްގެން މީހުންނަށް ގިނަ އިން މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ ޑިކޯ ވެގެންނެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު