29 މާރިޗު 2020 ( އާދީއްތަ )

banner

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުން އަންނަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަލުތަކެއް އުޟުބަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން

ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް ދާއިމީ ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ބޭސް ސިޓީ އައުކޮށްދެނީ

ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވާ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް ބޭސް ސިޓީ އައުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރައްވައެވެ.

މިއަދު އެ ހޮސްޕިޓަލުން އައްމު ކުރައްވާފައިވާ ބަޔާނުަގއި ވާގޮތުން ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވާ ބަލި މީހުން، އެމީހުނަށް  ޑޮކްޓަރ އެންމެ ފަހުން ދީފައިވާ ބޭސް ސިޓީގެ ފޮޓޯއެއް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިިފައިވާ ނަންބަރު 7930075 އަށް ވައިބަރ ކުރެއްވުމުން، އައު ބޭސް ސިޓީއެއް ހަދައި ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ވާނީ ގާއިމު ކޮށްފައި ކަމަށް ވެއެވެ.

އެގޮތުން ބޭސް ސިޓީގެ ފޮޓޯއެއް ވައިބާރ ކޮށް އެކަމާއި ގުޅޭ ހޮސްޕިޓަލާއި މުއާސަލާތު ކުރުމަށް އެނަމްބަރން ވައިބަރު ބޭނުން ކުރުމަށް އެދިަފއިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެހެން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަންތައްތައް ކުރަންވާ ގޮތް ވައިބަރ މެދުވެރިކޮށް އިރުޝާދު ދެމުން ދާނެކަމަށް ވެއެވެ.

މިއީ މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެސް ރައްކާތރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އަޅަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު