31 މެއި 2020 ( އާދީއްތަ )

banner

މާދަމާ ބާއްވާ ކްރިކެޓް މުވާރާތުގެ އިޝްތިހާރެއް

މާހެފުން – ކްރިކްޓް ސިކްސެސް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކްރިކްޓް ފުވައްމުލައް އިން ރޯދަމަސް ފެށުމާއި ދިމާކޮށް ޖޫނިއަރ ކްރިކެޓް މުބާރާތެއް ބާއްވަބް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. އެއްދުވަހުގެ މިކްރިކެޓް މުބާރާތް ބާއްވަނީ ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި މާދަމާ، ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރު ފަހު 2:00 އިން ހަވީރު 6:00 އަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 21 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ޓީމުތަކަށް ވެސް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ޓީމެއްގައި 6 ކުޅުންތެރިންނާއި އެކު 5 އޯވަރަށް ކުޅޭ މި މުބާރާތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ސޮފްޓް ބޯލް އެވެ.

މާހެފުމަކާއެކު ބޭއްވޭ މިމުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފުވައްމުލަކަކީ ރާއްޖޭގައި ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ރަށެކެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު


  1. ޢަޙުމަދު 29 އޭޕްރީލް 2019 16:04

    މިކަލް ނިއުސްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ ލިޔުންތަކުގެ އަދަބީ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ.

    1. މުހައްމަދު ޝިހާބް 1 މެއި 2019 08:05

      .ބަލައިގަންނަން. އެކަމުގައި އެހީތރިކަން ބޭނުން