A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ސާޅީސް ދުވަހަށް ކުރިއަށްދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމު ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ 5 ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ފިރިހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމު ނިމިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެންބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 40 ދުވަހަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާދީފައިވެއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމުގައި ވުޟޫކުރުމާއި، ނަމާދުގައި ކިޔާތަކެތި ހިތުންދަސް ކުރުމާއި، ޤުރުއާނުން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހިތުން ދަސްކުރުމާއި، އަޤީދާއާއި ގުޅޭ ބައެއް މަޢުލޫމާތު ކުދިންނަށް ދީފައިވެއެވެ.

+1
10
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !