A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ފުވައްމުލަކުގައި ހިގާ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަ ވުމާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ހިގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވުމާއި އެއެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއްވެފައިވާތީވެ، ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ފުވައްމުލައް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ފުވައްމުލައް އޮފީސް، ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް، ފުވައްމުލަކުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އިދާރާތަކުން އެކްސިޑެންޓުތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ކުރެވެނ ހުރި މަަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެކަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނުކަން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގެ މަގުމަތީގައި ހިގާ އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމަށް ފުވައްމުލަކު އެތެރޭ މަގުތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަންޕަރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

+1
0
+1
0

A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !