އެންމެ ޒުވާން 2 ކެޕްޓަނުންނާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި!

Share on facebook
Share on twitter
Share on google

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން ދެ ކެޕްޓަނުން ކަމުގައިވާ ފުވައްމުލަކަށް އުފަން މުހައްމަދު ޒައްފާން އާއި ގއ.ވިލިގިލި އަށް އުފަން މުހައްމަދު ސުއާދު އިބްރާހިމް އާއި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ދެބޭފުޅުން ހޯއްދެވި ކަމިޔާބީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސޯދުގައި އެވިއޭޝަން ދާއިރާއަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ދާއިރާއެއް ކަމަށާއި، މި ދާއިރާއަށް ދިވެހިން އިތުރަށް ޝަގުވެރިކުރުވުމުގެ މުހިންމުކަން މި ބައްދަލުވުމުގައި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް ޒުވާނުންނަށް ބާރު އަޅުއްވައި ދިނުމަށް ޒައްފާން އާއި ސުއާދު ގެ އަރިހުން އެދުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ކެޕްޓަނުންނަކީ ފްލައިޓްގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގައިގެން ތިބޭ ބައެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ކުރެވޭ އެންމެ އިހުމާލަކުން ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއެއް ހިގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިފަދަކަން ކަމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

ޒައްފާން އަޢި ސުއާދު އަކީވެސް އެއް އަހަރެއްގައި އުފަންވެފައިވާ 2 މީހުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ސުއާދުއަށް 25 އަހަރު ފުރިފައިވާ އިރު ޒައްފާން އަށް މި އަހަރު މެދުތެރޭގައި 25 އަހަރު ފުރޭނެއެވެ.

No Article rating
0 Reviews
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
ގުޅުންހުރި ލިއުންތައް
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments