A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

އިމްސާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ‘ދަޑިމަގު ރަނިން’ އަށް

އިމްސާ ވޮޅީބޯޅަ މުބާރާތު 1444 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޑިަމގު ރަނިން ޓީމަށް

މި ރޯދަމަހު ގެ ރެގަނދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އިމްސާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ރަނިން’ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ.

ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕއިންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި މިސްކިތްމަގު މިފިޔަ ޓީމާއި ވާދަކޮށް 3-0 ސެޓުން މޮޅުވެގެންނެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ސެޓްތައް ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ:

25-23

25-06

25-18

އިމްސާ ވޮޅީބޯޅަ މުބާރާތު 1444 ގެ ރަނަރަޕް ޓީމު މިސްކިތްމަގު މިފިޔަ ތީމު

ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މި މިފިޔަ’ ޓީމުން ވަނީ ސީދާ 3-0 ސެޓުން ދަޑިމަގު ރަނިން’ ބަލިކޮށްފައެވެ.

ރޭގެ ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ދަޑިމަގު ރަނިން ގެ ޖޯޒީ ނަމްބަރު 2 ފާތިމަތު ރިޝާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ވަަނަތައް

ޗެމްޕިއަން ޓީމު: ދަޑިމަގު ރަނިން ޓީމުން

ރަނަރަޕް ޓީމު؛ މިސްކިތްމަގު މިފިޔަ ޓީމު

ފެއާޕްލޭ ޓީމު: ހޯދަޑު ޝާކް ޓީމް

އިމްސާ ވޮޅީބޯޅަ މުބާރާތު 1444 ގެ ފެއާޕްލޭ ޓީމު ހޯދަޑު ޝާކް

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ؛

ފާތިމަތު މާޔާ، ޖ.10- ‘މިފިޔަ’ ޓީމު

އެންމެ މޮޅު ލިބެރޯ ކުޅުންތެރިއަކީ:

މަރިޔަމް ފަޒީލާ ހުސައިން –

އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ:

އަލީ ނިޒާރު – ދަޑިމަގު ރަނިން

އިމްސާ ވޮޅީބޯޅަ މުބާރާތު 1444 ގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިން

21 އަހަރުން ދަށުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ:

އާމިނަތު ރަފާ އިބްރާހިމް – ދަޑިމަގު ރަނިން

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެރިންނަކީ:

އާއިޝަތު ޝުހާ އަލީ ޖ.13- މިފިޔަ

ފާތިމަތު މާޔާ ޖ.10- މިފިޔަ

އާމިނަތު މައިސު އަހުމަދު، ޖ.4 – މިފިޔަ

ފާތިމަތު ރިޝާ – ޖ.2- ދަޑިމަގު ރަނިން

އާމިނަތު ސިހާނާ އަލީ ޖ.8- ދަޑިމަގު ރަނިން

އާމިނަތު ރަފީ އިބްރާހިމް ޖ.11- ދަޑިމަގު ރަނިން

އިމްސާ ވޮޅީބޯޅަ މުބާރާތު 1444 ގެ އެނެމް މޮޅު 6 ކުޅުންތެރިން

ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ވޯލީ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 8 ޓީމަކުން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ. އަންނަ އަހަރު ވެސް މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިއުލާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

އިމްސާ ވޮޅީބޯޅަ މުބާރާތު 1444 ގެ ފައިނަލް މެޗު

+1
0
+1
0


A wide advertisement which will be shown on all devices. (700 x 100)

ޚިޔާލުތައް

ޚިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާ !