ރީތިގޮތަކީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުން އިސްތިއުފާދީފައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑުކިޔުން!

ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބަވާ މަވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންފުޅުވާ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް