ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހަމަޖައްސައިފި

ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވްއަކަށް މުޅި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ފަރުގެ ބައެއް މިއަދު (އޮކްޓޯބަރު މަހު 28 ގައި) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވް އެއްގެ ލަގަބު ފުވައްމުލަކަށް ލިބިގެންދިޔައީ މިއަދު އޮންލައިކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޔުނެސްކޯގެ 32

ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވްއަކަށް ފުވައްމުލައް ވަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެޑިއުކޭޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔުނެސްކޯ) ބައޮސްފެއަރ ރިޒާވް އެއްގެ ލަގަބު ފުވައްމުލަކަށް މި އޮކްޓޯބަރު މަހު 28 ގައި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ފުވައްމުލަކުން ސަރުކާރަށް ކޮންކަހަލަ ރިޕޯޓެއް؟

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ސަރުކާރުން ސަމާލުކަން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ހެއްޔެވެ؟ އެކި ދައިރާތަކުން ބަދަލުތައް ފެންނަން ފަށައިފި ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދަން

ބަންޑާރަ ކިޅި ސާފުކޮށް ހަޓް މަރާމާތުކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ބަންޑަރަ ކިޅީގައި ވާ ލޮޓަސް ގަސްތައް ނަގައި ސާފުކުރުމަށްފަހު ކުޅީގެ ހަޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފައިވާކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރެއެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަރާމާތުނުކުރެވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެ ބޭނުން

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހެދިފައިވާ ލޮޓަސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހެދިފައިވާ ލޮޓަސް ނެގުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދާދި ދެންމެއަކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މިމަސައްކަތަކީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލާއި ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ވުޒާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެއްކަމަށް ސިޓީ

ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހެދިފައިވާ ލޮޓަސް ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ބަންޑާރަ ކިޅީގައި ހެދިފައިވާ ލޮޓަސް ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔާމަންޓާއި މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔާމަންޓްއިން ހިންގަމުން އަންނަ ފުވައްމުލަކު ނެޗާ ޕާކު

ބަންޑާރ ކިޅި ލޮޓަސް އިން ފުރެނީ-ދެން…؟ 2

ފުވައްމުލައް ސިޓީ “ބަންޑާރަ ކިޅި” ލޮޓަސް ގަހުން ފުރޭތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. (އިއްޔެގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) މިބައިގައި މިބަލާލަނީ ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށްގެން ލޮޓަސް ގަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. 3.