މިއަދު ކޮވިޝީލް 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދީފި

ކޮވިޝިލްޑް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުން އަލުން ފަށާއިރު މިއަދު ވެކްސިން ޖެހުމަށް 103 މީހަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ދީފައި ވާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިއަދު ކޮވިޝީލްޑް ދެވަނަ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެތެރެއިން ބަލި ޖެހިފައިވަނީ %3-%4 މީހުންނަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލި ޖެހިފައިވަނީ ނިސްބަތުން މަދު މީހުނަށްކަން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ރޭ ހާމަކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ގެ މަދުވެގެން އެއް

ކޮވިޑް-19 އަޕްޑޭޓް: ޕޮޒިޓިވް އަދަދު ދަށްވީ ނަތީޖާ މަދުން ލިބުމުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތައް އިއްޔެ ދަށްވި ނަމަވެސް އިއްޔެ ނަތީޖާ ލިބިފަިއވަނީ ނިސްބަތުން މަދު އަދަދެއްގެ ސާމަޕަލްތަކެއް ގެއެވެ. އިއްޔެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 6 މީިހުންނެވެ. ކުރީ ދުވަހުގެ

ކޮވިޑް-19 އަޕްޑޭޓް: ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން ޕޮޒިޓވް ވާ އަދަދު އަދިވެސް ދަށެއް ނުވޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތައް އަދިވެސް ދަށެއް ނުވާ ކަމަށްވެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިމަޖެންސީ އޮޕރޭޝަން ސެންޓަރު ރޭ ހަމަކުރި މައުލޫމާތު ތަކުން ހާމަވެއެވެ. ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 އިން

ކޮވިޑް-19 އަޕްޑޭޓް: ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތަށް އަދިވެސް ދަނީ މައްޗަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތައް އަދިވެސް ދަނީ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވެސް 24 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވެއެވެ. އެއިގެތެރެއިން 12 މީހުންނަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. މިހާރު

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން ހަލުއިކުރަން ޖެހޭ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން ހަލުއިކުރުން ޖެހޭ ކަމަށް މިހާރުގެ ނަމްބަރު ތަކުން ހާމަވެއެވެ. ފާއިތުވި 2 ދުވަހުން ވެސް ވެކްސިން ޖަހާފައި ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު 50 އެއްހާ މީހުން ކަން