ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ސިނޮފާމް ވެކްސިން ޖަހަން ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލައް ސިީގައި ވެސް އުމުރުން 60 އހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ސިނޮފާމް ވެކްސިން ޖަހަން ހުޅުވާލައިފައި ވާކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިނޮފާމް ވެކްސިން ޖަހަން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލައިރު 60 އަހަރުން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ޕޮޒިޓިވް އަދަދު ވެސް މަޑުމަޑުން މައްޗަށް!

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން އިއްޔެ އިތުރު މީހާކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މި ސީޓީއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓްވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް މަޑުމަޑުން މައްޗަށް ޖެހެން ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް އާއެކު ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ

ހޯމް ކަރަންޓީނުން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 75 އަށް އަރައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހޯމް ކަރަންޓީނުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ސީޓީއިން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ 75 އަށް އަރައިފިއެވެ. އިއްޔެ ނޫން ކުރީ ދުވަހުން ވެސް ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރި

މިރެއިން ފެށިގެން 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުން 20 ފެބްރުއަރީގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންނަށް

މިރެއިން (1 މެއި) ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިދޭނީ 20 ފެބްރުއަރީ 2021 އިން ކުރީގައި ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް ފުވައްމުލަކު

ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައީ މުއްދަތު ކައިރިވެފައިވާ މީހުންނަށް އަވަހަށް 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖައިދިނުމަށް-މެނޭޖަރު ސައީދު

ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމުގައި މިވަގުތު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިސްކަންދެނީ 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު ސައީދު

މިހާރު 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިދެނީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އެކަނި

މިރެއިން (28 އޭޕްރީލް 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން) ފެށިގެން ކުރުނދުމާ މާލަމުން ކޮވިޑް-119 ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުން ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވޭނެ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކުރެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ 2